Legal | Enginyeria Marsal i Porta

Legal

NOTA LEGAL

El lloc web https://marsalporta.com (en endavant, el “Lloc Web” ) és propietat d’ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL amb CIF B25618737 i domicili social al carrer PRAT DE LA RIBA, 202, 2-1, 25430, JUNEDA .

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix , de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informats dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic correu@marsalporta.com.

1 . OBJECTE

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant ” Política sobre Protecció de Dades”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant-se ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL el dret a modificar en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats , s’ha d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web .

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades .

 

2 . PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència . ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

 

3 . PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques , noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial , sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL i / o tercers, que tenen dret exclusiu d’ utilitzar-los en el tràfic econòmic . Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, ni copiar o distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament , transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions . En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització , explotació , alteració , reproducció , distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts , textos , fotografies , dissenys , logotips , imatges , programes d’ordinador , codis font i , en general, qualsevol creació intel · lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia , estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel · lectual ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web , els menús, botons de navegació , el codi HTML , els textos , imatges , textures , gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà , llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright ” així com els dispositius tècnics de protecció , o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts . L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

4 . OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a :

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis , de conformitat amb:

( I ) la legislació aplicable en cada moment;

( II ) les Condicions Generals del Lloc Web;

( III ) la moral i bons costums generalment acceptats i

( IV ) l’ordre públic .

b ) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

c ) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui , en cada moment , a la situació real de l’Usuari . L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

a ) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits , prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers , o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar , deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents , arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b ) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c ) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web , dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL, tercers proveïdors i altres usuaris.

f ) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública , transformar o modificar els continguts , llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g ) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL o de tercers incorporats als continguts , així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h ) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que , segons els casos , s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts .

i) En particular , i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

( I ) De totes maneres sigui contrari , menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment , en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

( II ) Indueixi , inciti o promogui actuacions delictives , denigrants, difamatòries , violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

( III ) Indueixi , inciti o promogui actuacions , actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

( IV ) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general , contraris a la llei , a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

( V ) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

( VI ) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses , de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

( VII ) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

( VIII ) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

( IX ) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

( X ) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent , mantenint en tot moment en secret . En conseqüència , serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers , de manera temporal o permanent , ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes . Igualment , s’obliga a notificar a ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya , com , a títol enunciatiu , el seu robatori , pèrdua o l’accés no autoritzat , per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació . En conseqüència, mentre no s’efectuï la notificació anterior , ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya , serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il · legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús , respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL.

 

5 . RESPONSABILITATS

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no garanteix l’accés continuat , ni la correcta visualització , descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines , que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar , com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis , sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar , entre altres, de:

( I ) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències , sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL .

( II ) Intromissions il · legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres .

( III ) Abús indegut o inadequat del lloc web.

( IV ) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Els administradors de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL es reserven el dret de retirar , totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix , ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades , estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il · lícit o incorrecte d’aquests serveis , pot ser l’usuari reclamat per ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà , indemnitzarà i mantindrà a ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions , accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de ” robots ” , ” spiders ” , ” crawlers ” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

 

6 . HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera , ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle , el lloc web de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL així com cap dels seus continguts , excepte autorització expressa i per escrit de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL.

El lloc web de ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers , a fi de facilitar l’ accés de l’Usuari a la informació d’empreses col · laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això , ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web , ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat , revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial . Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

( i ) no podran donar a entendre que ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;

( ii ) no podran falsejar la seva relació amb ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL ni afirmar que ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL ha autoritzat aquest enllaç , ni incloure marques, denominacions, noms comercials , logotips o altres signes distintius d’ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL ;

( iii ) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust , obscens , ofensius , controvertits , que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe , raça o religió , contraris a l’ordre públic o il · lícit ;

( iv ) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal ;

( v ) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web , sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus ” frames” o crear un ” browser ” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web . ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL podrà sol · licitar, en qualsevol moment , que elimini qualsevol enllaç al lloc web , després de les quals haurà de procedir immediatament a la seva eliminació . ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no pot controlar la informació , continguts , productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web .

En conseqüència, ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

 

7 . PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis , els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15 /1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007 . Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, amb el que disposa les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el lloc web .

 

8 . COOKIES

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al lloc web , per tal de reconèixer com a usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma , o continguts més desitjats o específics . Les “cookies” utilitzades pel lloc web , o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador , i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari .

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web , quan l’Usuari permeti la recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador .

Gràcies a les cookies, resulta possible que ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari , als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades .

 

9 . DURADA I ACABAMENT

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat .

 

10 . DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu . Per tant, en oferir, ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web , incloent, a títol enunciatiu , garanties de licitud , fiabilitat , utilitat , veracitat , exactitud, o comerciabilitat , excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties .

 

11 . FORÇA MAJOR

ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei , si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric , línies de telecomunicacions , conflictes socials , vagues , revolta, explosions , inundacions , actes i omissions del Govern , i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït .

 

12 . RESOLUCIÓ de controvèrsies. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En cas de controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o de la interpretació o aplicació de les Condicions Generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, Enginyeria Marsal i Porta, SL i l’usuari es sotmeten, si no hi ha una renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Lleida.

En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

Protección de datos personales / RGPD

Enginyeria Marsal i Porta, SL. te informa que los datos de carácter personal que nos proporciones enviando un correo electrónico serán tratados por Enginyeria Marsal i Porta, SL. como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales enviados por correo electrónico serán usados exclusivamente para satisfacer los fines especificados en el mismo y eliminados una vez concluido. Te informamos que los datos que nos facilites estarán ubicados en los servidores de OVH (Proveedor mundial de cloud hiperescalable, aquí puedes consultar su política de protección de datos) y como intermediario de prestación de Servicios informáticos la empresa ​ Forsys Software SL, ubicada en España, aquí la política de privacidad de Forsys Software S.L. ​Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en correu@marsalporta.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

 

Enginyeria Marsal i Porta, SL. C/ Prat de la Riba, 202, 2-1   25430 JUNEDA (Lleida).

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies